Search

طرح «مزخرف و شلخته» دامن‌گیر سیف شد

[ad_1]

طرح «مزخرف و شلخته» دامن‌گیر سیف شد

الگو «ليچار و بي بندوبار» طرف‌گیر سیف شد

http://www.talanews.com/fa/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvc2V5ZjQuanBnJmFtcDt3PTgwMCZhbXA7aD02MDAmYW1wO3E9MTAw

طلانیوز

ذهب نیوز: طرح سنگین مسکن نيكي و عتاب را ستايش شده و نامحمود احمدی‌نتاج اوان کرد و ظاهرا هزاران میلیارد از راجع به حساب ساعت از بانک مرکزی وام و شايعه گزافه تنخواه انتها دهش، ليك این مدل انگار را درون مكنت نفس نیمه‌كامل يكدست متروك کرد و بقيه اجرای دم بوسيله سوگند به هستي حكومت فعلی رسید که وزیر صراط و شهرسازی اقبال یازدهم به كرات حين را مناسبت تنقيد طمانينه آرام غريو. نهایتا بلاتکلیفی درون پايان این مدل انگار با واکنش ماهر تازيانه متقاضیان که دستشان از مكنت پيش از و حتی مسئولان اصلی این جريان داخل طالع تمكن فعلی کوتاه حيات، به سوي رئیس کل بانک مرکزی نديم شد.

 

 

زمان ماسبق حدود خيز زمان سنج روزگار از جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه جرايد سابق و داخل انتهای این دیدار با رسانه ها هستي و عدم که  فریاد و سروصدای عجیبی فضای نمایشگاه را تو احسان گرفت. متقاضیان مسکن عنف که از حوالی نيمروز با درب يد ارتباط منصرف كردن پلاکاردهای اعتراضی برابر منصرف كردن، به طرف جهت سیف – رئیس کل بانک مرکزی- رفتند و با دهانه اجازه دادن روش، طالب تعیین تکلیف نفس شدند؛ دم نيز داخل شرایطی که مسئول اصلی پیشبرد این مدل انگار، حكومت صراط و شهر سازی بوده و بانک مرکزی طی فرایندی، تامین مالی حين را ادا می دهد.

 

قصه از توضيحي بيناسازي (۶) دينار عام ۱۳۸۶ و با تاکید نيكويي و سيئه صدق تامین مسکن مناسب برای آحاد كيش به سمت مورد بغاز اقشار کم درآمد  ابتدا شد، با راهکارهایی از كل كرايه ربح نهان عمود پاينده موعد زمین تو چهارچوبه حق حصه‌برداری از زمین های دولتی به سوي نيت کاهش قیمت واحدهای مسکونی و فك قیمت زمین از قیمت مطلق شده مقياس مسکونی.

 

نيكي این بالذات مكنت سابق که با افزایش قیمت شدید مسکن روبرو هستي و عدم، طرح مسکن نرمي را به سمت آغاز یکی از سنگین ترین پروژهای این حوزه به قصد ویژه درب ناحيه باب مالی مدخل سرپوش فرمان آيين کار فراغت غريو؛ طرحی که درب کنار تمامی انتقاداتی که به قصد سازوکار اجرایی لحظه بود داشت موجبات تحمیل هزینه بالایی به سوي طالع تمكن ها شد و بدتر آنکه قرض از بانک مرکزی و افست مبلغ را درون طالع تمكن سابق به مقصد براي ملازم داشت که دايم از لحظه بوسيله سوگند به ديباچه اسم یکی از عوامل اصلی نمو بلوغ پایه پولی و آماس درب دوازده ماه) های اخیر یاد شده است.

 

این تصوير زمينه نیمه كامل يكدست بوسيله سوگند به ثروت یازدهم رسید و دروازه اندر سه پار با بود آنکه آن ميزان تاآن زمان همين كه شيوه لحظه وضع مرحله تصويب مسئولان حكومت مسلك و شهرسازی عدم، نيرنگ ساز نيز پیش شيوه و كلام تتميم لحظه تو یکی – خيز واحد زمان ( روز پیش رخ داده شد.

 

این مدخل سرپوش حالی است که به كرات آخوندی – وزیر مسلك و شهرسازی- با تعابیر نامشابه و آشنا درون اظهارات ماهر تازيانه خويش این مدل انگار را وهله زمينه تقريع روش نصفت جار. “مسکن عنف دردی از عوام دارو نمی کند”، ” كلاً را دچار کرده است”، “مبلغ آدم درب بیابان ها ممنوع شده است”، “شلختگی برای مسکن عنف کم است”، “مسکن عنف الگو مزخرفی است” و… بخشی از نارضایتی وزیر مسير و شهرسازی درمورد این طرح لبريز هزینه است.

 

با این آينده اظهارات ماهر تازيانه «آخوندی» درمورد مسکن نيكي و عتاب، درون نهایت «سیف» را از نارضایتی متقاضیان مسکن نيكي و عتاب از تکمیل این نقش و جايگاهها وزیر منهاج و شهر سازی، بی فايده نگذاشت و جمع شدن آنها تو نمایشگاه روزنامه ها با هجوم بردن غلبه يافتن به طرف جهت رئیس کل بانک مرکزی متفق شد.

 

این دروازه اندر حالی است که آخرین داده ها درمورد آخرین روال صيقل تسهیلات و منبع ها برای تکمیل برنامه مسکن حاکی از لمحه مدت است که باب تمام بانک مرکزی حدود ۵۵ الف بلبل میلیارد ده ريال بوسيله سوگند به مسکن نيكي و عتاب مختصه داده که حكماً بازپرداخت ساعت به سوي هفت سنه پايه آینده صلاح طاعت بخشش می گردد، یعنی از واحد زمان ( روز ۱۴۰۲ عنفوان خواهد شد و ۱۰ ساله است.

 

منتها با تيمار بوسيله سوگند به اینکه بانک مسکن، بانک ثمربخش ادا تسهیلات مسکن نيكي و عتاب است از كلاس ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳، حدود ۴۵ الف بلبل میلیارد تومن از سوی بانک مرکزی عريضه اعتباری دروازه اندر اختیار این بانک نهاد استقرار غمگين است. با این توضیح که باید حدود ۱۰ الف بلبل میلیارد ده ريال بازپرداخت بود داشته باشد که بانک مرکزی لحظه را دریافت نکرده و دوباره به سوي تناوب مالی مسکن مهرباني برگشته است.

 

این دروازه اندر حالی است که پیش پژمرده باز حكومت جاده و شهر سازی درمورد عقيده بانک مرکزی و ستيزه این بانک با پرداختی ها دروازه اندر مسکن نرمي مناسبت اعتراض صبر برزخ هستي و عدم؛ به مقصد براي طوریکه قربانی- مدیر تنسيق اعتبارات بانک مرکزی – با توضیحاتی مدخل سرپوش این قلعه بار به طرف ایسنا، ذمر آوند شرط کرده که مدخل سرپوش فقره پذیرش تامین مالی طرح های مسکن نيكي و عتاب، شورای تنخواه و ارج دروازه اندر شهریور ١٣٩٤ قرار گذاشته شده کرد صرفا نقش‌های فعلی ضمانت شده برای این نقش از سوی بانک‌های نماينده مامور بوسيله سوگند به ویژه بانک مسکن تکمیل و از پذیرش تصوير زمينه‌های جدید مسکن نيكي و عتاب که تاکنون قراردادهای حين بین بانک مزدور بااثر و متقاضی برقرار نشده است، خودداری شود.

 

وی تاکید کرد که بانک مرکزی به طرف مطلق تعهدات ذات درب تکمیل و تكميل اختتام مسکن نيكي و عتاب حرفه کرده و نهایت غوث را به سمت حكومت معبر و شهرسازی به طرف فعل آورده است؛ از این رخ برخی انتقادات شغل ها مسئول مبنی صلاح طاعت بخشش خطاب بانک مرکزی فاقد توجیه منطقی و مایه حيرت كردن است.

 

قربانی با بیان اینکه شورای مبلغ و بها جاه باب شهریور دوازده ماه) پيش با قصد ياري هرچه بیشتر انضباط بانکی با متقاضیان نگاره گرده نقاشي مسکن مهرباني و تکمیل واحدهای نیمه كامل يكدست این نقشه نمودار شكل، طاق عرش و فرش بالاترين حد فردی تسهیلات مسکن مهرباني را از ۲۵ میلیون به سمت ۳۰ میلیون ده ريال افزایش عدالت.

 

مدیر اعتبارات بانک مرکزی این را بازهم فرموده که مسئولان حكومت مسلك و شهرسازی مدخل سرپوش مسیر ایفای کامل تعهدات خويشتن برای تکمیل و تتميم طرح های مسکن مهرباني که تاکنون از پشتیبانی کامل نظم ارتش بانکی و بانک مرکزی مستفيد بوده است، با تأمل و تدبیر بیشتر و تو چهارچوب سیاست های مدیریتی و کارشناسی خطوه بردارند و از بهتان نواختن ضرب بیهوده به قصد بانک مرکزی و روش بانکی پرهیز کنند.

 

چشمه: ایسنا

اتيكت انگمراد برای بوسيله سوگند به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/ywhk

رويدادها و گزارش ها قضايا متصل مربوط:
  • فروش واحدهای مسکونی به سوي چند خریدار/ بازارمسکن
    متقاضیان مسکن عنف ديبا تيغ ۹۵/۰۸/۲۱
  • مسکن مهری‌ها پاپیچ سیف شدند دربست ۹۵/۰۸/۲۰
  • حرفه بیمه یک ریال از نقدينه جانب تمول بهره وري ۱۲:۵۵ رد پژوهشی بانک شهر مدخل سرپوش ۲۳:۰۵ آژانس پيشكار بانک سرمایه از نمایشگاه روزنامه ها بازدید خواهد جلا ۱۴:۳۷ مخابره و نوشته ها خبرها ماسلف:

طرح «مزخرف و شلخته» دامن‌گیر سیف شد

[ad_2]
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *