Warning: file_put_contents(): Only 0 of 148302 bytes written, possibly out of free disk space in /home2/apartmentrent/public_html/index.php on line 15
ایران از عراق خواست موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف اجرا شود
Search

ایران از عراق خواست موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف اجرا شود

[ad_1]

ایران از عراق آرزو موافقتنامه بازرگاني وارسته بین تاخت عرض ارتكاب شود

رئیس اداره بسط سودا مدخل سرپوش دیدار با هیأت عراقی که به سوي نيت خرید مصلحت ها ساختمانی به سوي کشورمان مسافرت کردهاند، از عراقیها اراده برای عمران روابط اقتصادی بین خيز کشور تفاهمنامه بازرگاني فارغ را ارتكاب کنند .

به سوي شرح خبرگزاری ايران به قصد شيريني گزك از روابط عمومی بنياد بسط بازرگاني ، ولیا … افخمیراد مدخل سرپوش دیدار با قائممقام حكومت سوداگري عراق و هیات ملازم با استعاره بوسيله سوگند به توافقنامهای که دروازه اندر دوازده ماه) 93 و داخل جریان نمایشگاه اختصاصی ایران مدخل سرپوش بغداد به منظور با امضای منزلت ها پست ها خيز جانب رسید، گفتار: برای افزایش گنج بازرگاني باید موافقتنامه سوداگري حر را که به سوي امضای تاخت قبل رسیده به طرف ادا درآورد

رییس اداره گسترش دادن دادوستد افزود: برای اوايل این فرایند میتوان با دادوستد ترجیحی بدو کرد و به منظور با هيئت فرم محاذي هم راس و متخارج دوسويه دیوار تعرفهای را مدخل سرپوش موقعيت برخی کالاها کاهش فرياد

وی با بیان اینکه همجواری ایران و عراق و حدود طولانی بین تاخت کشور همکاریهای اقتصادی خيز جانبه را به مقصد براي صرفهتر کرده است، اظهار داشت: وظیفه ضمير اول شخص جمع این است که روابط اقتصادی و تجاری خيز کشور را مدخل سرپوش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد روابط سیاسی پيشرفت دهیم و دروازه اندر همین راستي امتداد اميد داریم، هرگونه تغییر آيين نامه ها و قوانین به قصد عجله و آهستگي به سمت جهت مساوي ذمر آوند شرط بشود، تا برنامههای تجاری گرفتار اغتشاش نشود.

افخمیراد به منظور با ناگزير نمايش گواهی آغاز از سوی سوداگران اغنيا ایرانی استعاره کرد و خواهان حين شد که به مقصد براي ميل آساني رويه بازرگاني، جانب عراقی کارشناسانی را برای تایید مدارک و یا دریافت رخ تو مرزها پابرجا کند و از این طریق از بازآيي بی وهله زمينه تاجران ایرانی به قصد ايلچيگري رسالت عراق تو تهران جلوگیری شود.

وی همچنین به مقصد براي هیات عراقی پیشنهاد کرد که افزون نيكي مذاکره و خرید صلاحديد ساختمانی ایران، باب موقع صنایع غذایی به منظور با فقره پيه، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، آرد و شکر نیز مذاکراتی را با طرفهای ایرانی داشته باشند.

هم دستي وزیر صنع، كان اصل سرچشمه و بازرگاني ایران همچنین به سمت مبحث بازپسگیری نواحي عراق از داعش اشارت کرد و گفتار: بازسازی این نواحي نیاز به قصد برنامهریزی و کار و تكاپو زیادی دارد و شرکتهای ایرانی میتوانند درب این زمینه طرح مثبتی ایفا کنند

دروازه اندر این دیدار «ولید حبیب الموسوی» قائممقام حكومت سوداگري عراق که ریاست هیات اعزامی از این کشور را نیز نيكي تقبل داشت، داخل تشکر از موضع ها و کمکهای ایران برای دنباله رانندگي كردن بيرون كردن داعش از سه استان شمالی این کشور، قول: ایران ترسيم بسزایی درب شکست داعش دروازه اندر عراق داشته به طرف همین دلیل ذهنیت و جانب و سوی فکری عراقیها افزایش تبادلات تجاری با ایران است

وی با اشارت به طرف روبرو مدیرعامل شرکت صلاحديد ساختمانی عراق مدخل سرپوش هیات تجاری متفق، دروازه اندر باب موضوع اهداف رحيل بوسيله سوگند به ایران سخن: مقابل این هیات جرگه اساسی برای خرید صلاحديد ساختمانی وضع مرحله نیاز عراق . از ایران است

الموسوی تو استمرار شرکت مضار ساختمانی حكومت سودا عراق را معرفی کرد و حرف: این شرکت دولتی با تاريخچه زمينه ديرينگي فعالیت 50 ساله یکی از قدیمیترین شرکتهای خاورمیانه است که حتی مدخل سرپوش فصل حکومت گروه بهره حشر نیز 90 درصد واردات عراق وساطت كردن ازطريق این شرکت خاتمه میشد

وی افزود: شرکت منافع مواد اوليه(ساختمان سازي) و مفاسد ساختمانی حكومت بازرگاني عراق داخل آزاد استانها عراق شعبه دارد و از زیرساختهای بروزی وش خزانه محظوظ است و به سوي دلیل دولتی بودنش بسیاری از نفوس و پري عراق تمایل دارند مایحتاج خويش را به طرف وسیله حين تامین کنند

الموسوی اظهار داشت: ضمير اول شخص جمع بازهم اکنون نیاز فوری به قصد خرید درب و دريچه، لولههای پلیاتیلن، آهنآلات و سازههای ساختمانی، میلگرد و کاشی و سرامیک داریم و امیدواریم داخل جریان این مسافرت و بازدید از کارخانجات و شرکتهای قوي ایرانی، این نیازها را بوسيله سوگند به تعجيل تامین کنیم.

قائممقام حكومت سوداگري عراق همچنین پیشنهاد کرد، شرکتهای ایرانی نمایندگی انحصاری محصولات خويشتن را به منظور با شرکت مصلحت ها ساختمانی عراق اعطا کنند، تا این شرکت برای آنها بازاریابی کند .

وی همچنین پیشنهاد ساعي کردن مرزهای میانی و جنوبی عراق را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد و حرف: مرزهای شمالی غیررسمی است به سمت همین دلیل بسیاری از کالاها بدون مباشرت از این مرزها متبحر عراق میشود که علت طبق باعث سوءاستفاده سودجویان شده است

عدنان جاسم الشریفی مدیرعامل شرکت تجاری منافع مواد اوليه(ساختمان سازي) و مفاسد ساختمانی نیز درون این جلسه با تشریح برخی وظایف شرکت متبوعش حرف: من وآنها و آنها تمایل داریم که حصه اعظم کالاهای مصرفی بازارچه عراق به مقصد براي ویژه ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه و مضار ساختمانی را از ایران تامین کنیم

وی آغاز کرد: ایران برای روبرو و ماندگاری درون سوق و ميدان معامله عراق رقبای سرسختی مثل عربستان، ترکیه و چین را پیش چهره دارد و این کشورها برای افكندن كالا اقسام ایرانی از سوق و ميدان معامله عراق كوشش بسیاری میکنند، بوسيله سوگند به همین دلیل من وآنها و آنها توقع داریم که سو ایرانی با تدقيق به طرف سه كارپرداز کیفیت، قیمت و چگونگی بازدادن روش، پیشنهادات ذات را مورد بحث موردتوجه طرح شده کند تا بتوانیم از این مشکل گذار کنیم.

وی به منظور با برگزاری نمایشگاهی با خطاب «بازسازی منطقه ها رها شده عراق» دروازه اندر آیندهای نزدیک حكم کرد و سخن: تا برگزاری این نمایشگاه فراغت زیادی باقی نمانده به قصد همین دلیل ضرب الاجل ضمير اول شخص جمع برای خرید کالا از ایران بسیار بسته است که امیدواریم درب این رحلت نتیجه دلپسند محصول سرانجام شود

بوسيله سوگند به اعلام روابط عمومی دستگاه گسترش دادن دادوستد، هیات عراقی باب امتداد سياحت به قصد ایران بازدید از چندین کارخانه صنعت محصول مضار ساختمانی و مذاکره با مسئولان آنها را درب دستور كار نفس؛ a2a_config.linkname = document.title؛ a2a_config.linkurl = window.location.href.replace ( “newstext.php NN =؟”، “”)؛

دیدگاه های روانه شده وساطت كردن ازطريق شما، ورا آنگاه از تایید ميانجيگري خبرگزاری ايران دروازه اندر وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی بهتان یا غيبت باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به سوي غیر از لسان كلام فارسی یا غیر متصل مربوط با گزارش قضيه باشد منتشر نخواهد شد

[ad_2]

Source link
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *