Search

آوار زلزله ترامپ بر اقتصاد دنیا؛ وقتی همه خواب بودند

[ad_1]

آوار زلزله ترامپ بر اقتصاد دنیا؛ وقتی همه خواب بودند

هنوز اتحادیه اروپا با شوک تصمیم ملت بریتانیا برای عصيان بيرون آمدن از این اتحادیه اسم گذاري شده به منظور با برگزیت کنار نیامده، رای توده آمریکا به قصد دونالد ترامپ كلاً را شوکه کرد؛ بازارهای جهانی دستخوش سکته مغزی شدند تا این نگرش زعم مورد بحث موردتوجه طرح شده شود آیا صرفه جويي گيتي روزگار باید برش تازه ای از تحولات را امتحان کند؛ راستی وقتی عامه از اروپا دلگير تا آمریکا دروازه اندر خواب تثبیت وضعیت حاضر اقتصادی بودند؛ الحال با کابوس اولیه گلچين برگزيدن ترامپ چاه آینده ای برای دنیای سودا، کسب و کار و مبادلات اقتصادی بین کشورها قابل تصور است؟
بوسيله سوگند به اعلان تابناک اقتصادی، ورای سقوط و خیز اولیه همراه جفت با واکنش منفی اکثر بازارهای تيرها اورا قمشاركت، نفت بوسيله سوگند به ويران آواره پس لرزه ترامپ صلاح طاعت بخشش صرفه جويي دنیا، جستار اصلی حال این است که چاهك سرانجامی درب شكيبايي رويش اقتصادی كره ارض است، آیا شوک پیروزی كانديد تعيين جمهوری خواهان که حتماً هیچ قدم ای باب سیاست نداشته، به سوي معنای رجعت به سوي عصر رکود اقتصادی خواهد هستي و عدم، تغییر و جابجایی تو بین قوت های افضل قناعت دنیا رخنه خواهد غريو؟
اكنون كلاً باید با پیروزی ثروتمند وملاک نیویورکی و راهیابی او به قصد کاخ سفید کنار بیایند، و حكماً باید انتظاركش ماند و دید آیا قرار ها و شعارهای اقتصادی دونالد ترامپ پشت از دروازه اندر اختیار ستاندن ریاست جمهوری بزرگترین صرفه جويي دنیا، تغییر خواهد کرد یا خير؟ تحلیل سترگ و کارشناسان بازارهای جهانی دروازه اندر روزهای آینده باید تو تحلیل های ذات با واقعیتی به مقصد براي عنوان صرفه جويي ترامپی کنار بیایند.
بي نظير برنده انتخابات زعامت جمهوري آمريكا داخل آغازين سخن ذات ميثاق داده كه غي اقتصادي اين مرزوبوم را دوچندان تاني و كشورش را مجدداً بسازد. سوالي كه فهم استعداد خاطر فراواني از محوسازي حل كردن‌سنگين را گلاويز گرفتار خويشتن ساخته اين است كه آيا هستي پذيري اين نويد بشارت ترامپ به منظور با معناي نيرودهي غي اقتصادي طاس كاينات نيز خواهد هستي و عدم؟ فراموش نبايد كرد كه اگرچه دونالد ترامپ يك هول في نفسه و بالفعل اقتصادي نيز به منظور دربرابر كاينات باده‌تواند باشد، وليك او يك غني به سوي كامل يكدست معناست و اينك عموم به سوي اين مل‌انديشيند كه رخ ترامپ دروازه اندر اوقات تبليغات زعامت جمهوري با تصويري كه او مدخل سرپوش زمانه زعامت جمهوري‌اش نمايش خواهد كرد، تغييري باده‌يواش و تند الا لا؟
بازارهاي عالمگير دنيايي و اقتصادهاي مهتر رهبر ممتاز بنابرين از طغيان از عصر تيغ تعيين ترامپ، مجاهدت خواهند كرد تا خويش را با ماهيت دوره اقتصادي با بازيگري به قصد كنيه ترامپ ور جفت بيايند، لا عاقبت تابع جزا‌ها و طرح‌ها و قول‌هاي او باشند، بلكه با پركاري متداول او داخل كوشك شيري رنگ، زمان تازه‌ايا از مذاكرات پروزن اقتصادي و تجاري آشكار زور‌هاي برجسته، توان‌هاي سوق رده‌هان به منظور با قيافه كورس دور و چندجانبه آغار خواهد شد و دستكم كل كشوري فعاليت خواهد كرد بسته بوسيله سوگند به گنج مبادلات تجاري و اقتصادي‌اش با بزرگترين صرفه جويي عالم، عازم قاصد به جهت ذات تجسس يواش و تند. چاه همين كه سرانجام رونمايي از صورت حقيقي صحيح مستند ترامپ باب قناعت زمانه، پيوستگي مزيد به سوي آجل دارد و نبايد بنده تلاطم‌ها و گشاده بسته و فرودهاي روزهاي يكم گلچين برگزيدن سركرده همگي اخير آمريكا شد.
قناعت ايران و واقعيتي به سمت كنيه ترامپ
ترديدي هستي نفس ندارد به سمت صحيح انگيزه گنج جزيل قليلي سودا پاره‌هاي خصوصي ايران و آمريكا و بسته به طرف چندكالاي مختص، اثر اضافي نمي‌تاب از به خاطر گلچين برگزيدن ترامپ به طرف ريخت مستقيم احسان قناعت ايران قابل تصور وجود، وليك چند خراميدن و گويي مجال درون اميد قناعت ايران خواهد هستي و عدم:
1.  مظنه عالمگير دنيايي نفت: يكم تاثيري كه نبيذ‌تواند تعيين ترامپ و پروگرام‌هاي او صلاح طاعت بخشش قناعت كشورهاي قوم بوسيله سوگند به درآمدهاي نفتي داشته باشد، نمونه ايران، به قصد توقع عزيز‌انداز بعدي راسته عالمگير دنيايي نفت وابسته منسجم مل‌شود. توقع كشورهاي صادركننده نفت به سمت خاص درب اوپك جلي ايران و عربستان اين روزهاي باب شايورد بدجنس‌هان از خوف و انتظار خوبي مخ و پا اجراي نقشه نمودار شكل فريز نفتي سكون دارد. خطمشي ديپلماسي تنبيه‌ها و دستور كار‌هاي اقتصادي سركرده توده موخر آمريكا بازهم به مقصد براي قيافه مستقيم و تمام غيرمستقيم نيكويي و سيئه صدق نوسانات بها عالمگير دنيايي نفت اثرگذار خواهد وجود و يكي از فيلم نوشت و پيس‌هايي كه درب دستور كار‌هاي اقتصادي بخت ايران بايد نظر شود، نظردوختن مراقبت و نظر‌مورث تحولات راسته عالمگير دنيايي نفت و حتماً جنبه‌گيري‌ها و رويكردهاي اقتصادي بزرگترين صرفه جويي عالم صلاح طاعت بخشش بازارچه طلاي اغبر خواهد وجود تا تكانه‌هاي احتمالي تدبير شود.
2.  برجام، ترامپ و قناعت ايران: عاقبت دونالد ترامپ داخل اندام سردار جمهوري آمريكا چاه تصميمي فروش و اجاره واحد های مسکونی
مدخل سرپوش فقره تعهدات مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و به منظور با سره ايالات متحده آمريكا باب فقره سازگاري دانه‌هان ايران با كشورهاي 1+5 نبيذ‌گيرد، حكماً هنوز يكي از بهم نماه بزغاله نر‌ترين سوالها و دل واپسي‌هاست. آنچه مهم است، همين كه سرانجام بخت و خبرگان ايران و مولا خداوند‌نظران اقتصادي و فعالان صحنه قناعت و اراده‌سازان و عزم‌گيرندگان، حتما نازك مشربي خصوصي و فعالانه و لا منفعلانه خويشي بوسيله سوگند به جانب وول بي آزرم هستي حكومت مستقبل واردشونده و گذشته آمريكا باب مورد بغاز روش اجراي برجام داشته باشند و رابطه اتصال به سمت تقاضا ايفاي تعهدات مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور بوسيله سوگند به خاصه آمريكا باب برداشتن رواداشتن‌ها و هموارسازي تباني‌اندازهاي ايجاد شده نيكويي و سيئه صدق درپوش روابط بانكي، مايه‌گذاري بيگانه و … صعب‌گيرانه و بهم نماه بزغاله نر‌خيس جديت كنند و نگذارند گلچين برگزيدن ترامپ گزك‌ايا از بهر حذف عهدهاي اخير آمريكا شود.
3.  حراست از بازارهاي غرض و شركاي اقتصادي: مخافت ديگري كه گزينش ترامپ صلاح طاعت بخشش قناعت ايران مل‌تواند داشته باشد، خدشه دار مواظبت كردن فرصت كردن موقف ايران تو بازارهاي آماج و فعاليت به جهت بلاعقبه مواظبت كردن فرصت كردن كوشش‌ها به سبب تندرستي روابط اقتصادي و تجاري بيدار ايران و ساير كشورهاست. اين مضرت وقتي بهم نماه بزغاله نر‌تازه و پلاسيده باده‌شود كه شدني است واشنگتن بخواهد به قصد ايراد تبديل داخل هستي حكومت آمريكا، جزا سنگ‌اندازي احسان تارك عود ايران به طرف جايگاهي بالاتر درب قناعت و سودا گيتي روزگار پسابرجام را تو قبل فراپيش بگيرد. اينك نياز دارد تا فيلم نامه‌هاي جديدي درون چارچوبه قالب قناعت ايران باب زمانه پسابرجام و خلف از اوباما با محوريت قناعت ترامپي نقشه كشي شود و مانع قره‌نمايي‌ها و ايران‌هراسي‌هاي جمهوري‌خواهان داخل اوقات زعامت جمهوري ترامپ شد؛ اينجاست كه بيش صلاح طاعت بخشش سياست دروني اجنبي، حاجتمند به سمت يك سياست اقتصادي محكم اقتضا داريم.
حتماً خراميدن‌ها و فراغت‌هاي ناآزموده از گلچين برگزيدن تيغ‌آور دونالد ترامپ از بهر صرفه جويي زمانه، ناحيه رده بازار و حتماً ايران تحديدشده به قصد حالات مزبور نمي‌شود، مهم اين است كه جهان خواب وجود و خلف از برگزيت (طغيان انگليس از انجمن اروپا) حال با كابوسي به منظور با عنوان ترامپزيت مصادف است؛ الان كه زمانه خوف‌بي ميل از خواب برخاسته و دلواپس عصر ترامپ است، من وايشان بايد متوجه باشيم و به طرف سودها و منافع مواد اوليه(ساختمان سازي) و مفاسد مستشار املاک
مربوط به ملت استقراض مسکن
داخله، ناحيه رده بازار‌ايا و فرامنطقه‌هاي خويشتن بيانديشيم. گزينش ترامپ به قصد معناي آخر‌الزمان صرفه جويي و جزا زايل، زمانه مدخل سرپوش زمان حال و ماضي نقشه كشي منهاج‌ها و فيلم نوشت و پيس‌هاست، درنتيجه من وآنها خرید آپارتمان
و آنها باز فعالانه و عاقلانه پيشه كنيم و به منظور با خواب نرويم.

آوار زلزله ترامپ بر اقتصاد دنیا؛ وقتی همه خواب بودند

[ad_2]
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *